سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 
کارشناس آموزش 
1384/07/10 
ادامه دارد 
آموزشی 
همکاری 
مرکز فقهی ائمه اطهار ( علیهم السلام )  
محقق 
1391/07/01 
ادامه دارد 
علمی - پژوهشی